NETTBUTIKK

Satsning på velferdsteknologi

Bodø kommune satser offensivt på velferdsteknologi. Kommunen ønsker at deres tjenester skal bidra til en tryggere hverdag for ansatte, beboere og deres pårørende, at beboere skal få større frihet og at verdigheten deres ivaretas best mulig. Større press på de ressursene kommunen har, medfører også at de må finne mer effektive måter å løse oppgavene på i fremtiden slik at ansatte kan frigjøre tid og disponere tiden til de som trenger det mest/til de oppgavene som ikke kan løses ved teknologi.

En del av helse- og omsorgsavdelingens satsing innen velferdsteknologi er pasient- og ansattevarslingsanlegg. Pasient- og ansattevarslingsanlegg skal benyttes både i bo- og aktivitetstilbud, i institusjon, og i kommunale omsorgsboliger.

Derfor gikk Bodø kommune nylig ut på anbud for å anskaffe en ny rammeavtale for pasient- og ansattevarslingsanlegg. I tillegg skal Røst kommune og Rødøy kommune kunne benytte rammeavtalen, gjennom etablerte samarbeidsavtaler med Bodø kommune. Rammeavtalen skal ha en varighet på maksimalt 4 år. I denne perioden er det planlagt utbytting av pasient- og ansattevarslingsanlegg på ca. 10 kommunale lokasjoner.

Mål for anskaffelsen

Målene for anskaffelsen må sees i fire perspektiver – bruker, ansatt, økonomi og samfunn.

  • Bruker: Brukere/pasienter opplever økt trygghet og mestring ved bruk av pasient- og ansattevarslingsanlegg på kommunale lokasjoner.
  • Ansatt: Ansatte opplever bedre kvalitet og arbeidsflyt i tjenesten og kan være tettere på den enkelte pasienten, fordi pasient- og ansattevarslingsanlegget støtter dem slik at de har bedre oversikt og kan kommunisere med pasient/bruker gjennom flere kanaler. I tillegg skal pasient- og ansattevarslingsanlegget bidra til å trygge de ansatte gjennom mulighet for kollegavarsling og voldsalarm.
  • Økonomi: Kommunen oppnår bedre ressursutnyttelse og mer effektive tjenester gjennom å benytte varslings- og lokaliseringsteknologi.
  • Samfunn: Pasient- og ansattevarslingsanlegg skal styrke informasjonssikkerhet og personvern for brukerne av tjenesten, og bidra til bedre tjenester og økt driftssikkerhet med å ha høy oppetid. Pasientvarslingsanlegg skal bidra til mer ro på avdelingene.

«Bodø kommune har flere lokasjoner med behov for utskifting av gamle pasient- og ansattevarslingsanlegg for å ivareta tryggheten til brukere og ansatte. Vi er derfor svært fornøyde med å få på plass denne avtalen slik at vi nå kan gå i gang med å få oppgradert disse anleggene. I tillegg vil velferdsteknologi som tilbys gjennom denne avtalen også tas i bruk på nybygg og nye lokasjoner som etableres,»

Jostein Pettersen, Fagrådgiver ForUT i Bodø kommune.

Viktig avtale for Hepro

«Denne avtalen er veldig viktig for Hepro og helt i tråd med våre mål om å være en markedsledende totalleverandør innenfor velferdsteknologi i Norge. Vi er stolte over at Bodø kommune etter en god og solid anbudsprosess konkluderer med at vi har den beste løsningen for dem. Det ble gitt svært høy score på kvalitet, noe som gleder oss veldig at blir verdsatt som det gjør. Dette kombinert med en pris som var markedsmessig korrekt, gjorde at Hepro Respons til slutt ble en relativt klar vinner til slutt.

Våre referansekunder ble også besøkt og man fikk se og høre fra kunder hvordan løsningen fungerte, noe vi anser som en viktig del av såpass store investeringer man skal gjøre over mange år og en betryggelse for Bodø kommune. Vi gleder oss til å starte leveransene her og et mangeårig godt samarbeid», sier Geir Tore Jakobsen, Administrerende direktør i Hepro.