NETTBUTIKK
Banner Image

Miljø, kvalitet og samfunnsansvar

Hepro AS engasjerer seg i å til enhver tid levere de beste og tryggeste produktene og tjenestene til sine kunder og brukere.

Kvalitet og Miljø

​Hepro AS er sertifisert etter ISO-standardene 9001:2015 og 14001:2015.

Kvalitetsstyring (NS-EN ISO 9001:2015)

​For å sikre at vi lever opp til kundekrav, leverandørkrav og egne krav jobber vi systematisk med kvalitet og stadige forbedringer. Hepro er sertifisert av Kiwa Teknologisk Institutt etter den mest anerkjente internasjonale standarden for kvalitetssikring, ISO 9001.

Hepros kvalitetspolitikk:

Hepro AS skal alltid levere et godt produkt slik at våre kunder er fornøyd med vårt produkt og foretrekker oss neste gang.

 • Det er kunden gjennom å velge oss som leverandør, som gir oss muligheten til kontinuerlig forbedring og lønnsom drift.
 • Vi skal med respekt for kundens valg, “svare” på tilliten ved å levere som forventet eller avtalt, og helst litt til, enten det gjelder varer eller tjenester.
 • Det skal være en positiv opplevelse å samhandle med Hepro.
 • Når noe har gått galt er vi opptatt av å løse problemene dette har gitt kunden og ikke hvem som er skyld i dette. Intern håndtering og avviksbehandling kommer etterpå.
 • Alle i Hepro skal jobbe aktivt for kontinuerlig forbedringer. Dette gjelder både fysiske produkter og selskapets prosesser.
 • Hepro AS forplikter seg til å jobbe kontinuerlig og målrettet for å overholde alle aktuelle krav som er gjort i samsvarsforpliktelsen innenfor kvalitet og miljø.

Sertifisering av ledelsessystem for miljø (NS-EN ISO 14001:2015)

​Vi i Hepro har fokus på miljø og bærekraftighet som er en naturlig og integrert del i vårt daglige arbeid. Vi jobber fortløpende med å se over og forbedre våre arbeidsprosesser for å minske vår negative innvirkning på miljøet. Som et ledd i vårt miljøarbeid er vi også sertifisert etter den internasjonale miljøstyringsstandarden, ISO 14001:2015.

Hepros miljøpolitikk:

Hepro AS forplikter seg til at all virksomhet bedriften utfører skal skje på en slik måte at miljøet beskyttes ved at råvarer og energi anvendes på en så effektiv måte som mulig. De ansatte i Hepro As viser personlig ansvar for miljøet i det daglige arbeidet.

Miljøarbeidet i Hepro AS utføres innenfor rammen av forretningsideen og preges av et helhetssyn. Med helhetssyn mener vi at innsats gjøres ut fra en avveining av hva som er teknisk mulig, økonomisk forsvarlig og økologisk motivert.

De veiledende prinsippene i miljøarbeidet er å:

 • Imøtekomme de av myndighetene fastsatte krav med god margin
 • Velge miljøvennlig, gjenvinningsmateriale i virksomheten
 • Vurdere miljøaspektet ved investeringer og innkjøp av varer og tjenester
 • Prioritere arbeidsmetoder og teknikk som er skånsomme mot miljøet
 • Selge produkter som holder høy miljømessig standard
 • Stille krav til og aktivt påvirke leverandører, kunder og andre samarbeidspartneres måte å tilvirke og anvende produkter som har minimal belastning på miljøet
 • Aktivt bidra til å øke kunnskapen og bevisstgjøring av miljøspørsmål hos alle ansatte
 • Hepro skal jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling.

Grønt Punkt Norge

Hepro er medlem i Grønt Punkt. Grønt Punkt-medlemmer er tilknyttet en ordning for resirkulering av emballasje, og omfatter emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Norsirk

​Hepro samarbeider med NORSIRK om retur og gjenvinning av EE-avfall. NORSIRK er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. De samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall i henhold til våre produsentansvar.

StartBANK

Hepro har fått tildelt registreringsbevis fra Startbank som er leverandørregister for bygg og- anleggsbransjen. Beviset står for seriøsitet i bransjen. I Startbank er det samlet offentlig informasjon knyttet til lovpålagte krav om registrering i ulike offentlige registre og ansvarsrett.

HMS

​Hepro AS arbeider til enhver tid i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet.

​Etisk Ansvar

​Hepro AS jobber aktivt for å ta etisk ansvar i sin verdikjede ved å fronte grunnleggende menneskerettigheter i tråd med International Labour Organization. Alle leverandører som leverer produkter og tjenester i forbindelse med de produkter og tjenester Hepro AS leverer til sine kunder og brukere, arbeider i tråd med disse retningslinjer:

 • Barnearbeid – ILO 138 & 182
 • Tvangsarbeid – ILO 29 & 105
 • Diskriminering – ILO 100 & 111
 • Retten til kollektive forhandlinger og unioner – ILO 87, 98, 135 & 154
 • HSE – ILO 155 og ILO anbefaling 164

Redegjørelse Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge fra og med 1. juli 2022. Formålet å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheters forretningsforbindelser og leverandørkjeder, samt sikre allmenhetens tilgang på informasjon om disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Kjernen av loven innebærer en plikt til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i virksomheter. Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, implementere forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

Hepro sin rapport kan du lese ved å trykke på knappen under.

​GDPR

Dine data er vårt ansvar og Hepro AS jobber i tråd med til enhver tid gjeldende GDPR-lovgivning.

Vår personvernerklæring finner du her.